SolidWorks文件类型大全

文件类型

内容

·         3D XML 文件

·        …

文件类型

内容

·         3D XML 文件

·         ACIS 文件 (*.sat)

  1. ACIS™ 转换程序支持实体和面颜色、曲线及线架图几何体的输入和输出。 继续阅读“SolidWorks文件类型大全”